Vedtægt

Voerså Butikshus ApS (udkast)

Voerså Butikshus ApS – Ny Skovgårdsvej 5, Voerså, 9300 Sæby – CVR.nr. 41194499

§ 1. Selskabets navn og formål

1.1 Selskabets navn er Voerså Butikshus ApS

1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af erhvervsejendom og hermed forbundet virksomhed.

§ 2. Selskabets hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune

§ 3. Selskabskapital og anparter

3.1 Selskabskapitalen er på nominelt kr. 50.000,-.

3.2 Selskabskapitalen er opdelt i anparter á nominelt kr. 2.500,-.

3.3 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.4 Hver anpart giver 1 stemme. Ingen anparter har særlige rettigheder, og ingen anpartshavere er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse deres anparter helt eller delvist.
Selskabet kan i særlige tilfælde f.eks. ved dødsfald og konkurs opkøbe egne anparter op til maksimalt 5% af den samlede anpartskapital, men er ikke forpligtet dertil. Regler for disse opkøb administreres og fastsættes af den valgte bestyrelse.

3.5 Anparterne er frit omsættelige. Sker der køb/salg af en eller flere anparter, skal denne handling informeres til bestyrelsen, enten skriftligt pr. brev eller elektronisk. Meddelelsen skal ske af både sælger og køber, før det får virkning. Der opkræves et gebyr på kr. 100,- pr. navneændring – hvilket beløb opkræves hos sælgeren. Dette gebyr skal være indbetalt forinden, der sker ændringer i ejerbogen.

3.6 Selskabets ejerbog skal være tilgængelig elektronisk for selskabets anpartshavere. Dette sker via Erhvervsstyrelsens digitale ejerbog.

§ 4. Forhøjelse af selskabets anpartskapital

4.1 Bestyrelsen bemyndiges til inden 31. december 2020 , uden fortegningsret for nuværende kapitalejere/anpartshavere, ad én eller flere gange, at udvide anpartskapitalen, ved yderligere salg af anparter a kr. 2.500,- , således selskabets anpartskapital herefter udgør nominelt kr. 3.500.000,-. Udvidelse sker efter bestyrelsens nærmere bestemmelser og i henhold til de tilsagn om køb af anparter, som er registreret forinden da.

4.2 Kapitalforhøjelsen skal ske med nye kapitalandele, og kapitalandelene skal tilhøre samme kapitalklasse, som de nuværende kapitalandele, og som skal være frit omsættelige, og i det hele svare til de nuværende kapitalandele jævnfør § 3.

4.3 Voerså Borgerforening skal have ret til tegning af en kapitalandel, der modsvarer værdien af foreningens indskud af byggegrund. Værdien af grunden vurderes af uvildig 3. mand, som udfærdiger vurderingsberetning i h.t. selskabslovens § 160. Vurderingssummen oprundes til nærmeste beløb deleligt med kr. 2.500,-, for hvilket beløb udstedes anparter til foreningen.

4.3 Poul Erik Jensen skal tilsvarende have ret til tegning af en kapitalandel, der modsvarer værdien af dennes indskud af byggegrund. Værdien af grunden vurderes af uvildig 3. mand, som udfærdiger vurderingsberetning i h.t. selskabslovens § 160. Vurderingssummen oprundes til nærmeste beløb deleligt med kr. 2.500,-, for hvilket beløb udstedes anparter til denne.

4.4 Tegningskursen er på udvidelsestidspunktet fastsat til kurs 100.

4.5 Ved eventuel overtegning afgør bestyrelsen efter frit skøn, hvilke tegninger der skal antages, idet de derigennem afviste, modtager meddelelse herom senest 14 dage efter tegningsfristens udløb.
I øvrigt gælder følgende vedrørende forhøjelse af anpartskapitalen i medfør af denne bemyndigelse jfr. 4.1.:
Anparterne kan erhverves af privatpersoner og andre juridiske personer
Anparterne skal lyde på navn, adresse, mailadresse og være noteret i selskabets ejerbog Vilkår jfr. §3 er ligeledes gældende for de nye anparter
Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye anparters fortegningsret ved eventuelle fremtidige udvidelser af anpartskapitalen.
De nye såvel som de oprindelige anparter giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som bestyrelsen bestemmer i forhøjelsesbeslutningen. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de fornødne ændringer i vedtægterne, når tegningen og indbetalingen af udvidelsen af anpartskapitalen har fundet sted.

§ 4A. Udbytte

4A.1 Der kan ske udbetaling af selskabets midler til kapitalejerne i form af udbytte på grundlag af det senest godkendte årsregnskab, jfr. Selskabslovens § 180, og/eller ekstraordinært udbytte i h.t. Selskabslovens §§ 182 & 183, og der skal ske optagelse herom i protokollen.

4A.2 Udbytte oppebæres af den kapitalejer/anpartshaver, som er ihændehaver af kapitalandelen på tidspunktet for udbetalingen af udbytte, uanset hvornår kapitalandelen/anparten er erhvervet.

4A.3 Udbytte udbetales enten på selskabets kontor mod skriftlig kvittering eller afregnes via bankoverførsel. Udbytte der ikke er hævet i 3 år eller ikke er lykkedes selskabet at afregne pga manglende informationer om modtagers pengeinstitut m.m. tilfalder selskabets frie reserver.

§ 5. Generalforsamling

5.1 Selskabets generalforsamling afholdes i Voerså i april måned og indkaldes af bestyrelsen tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen afholdes. Indkaldelse sker på Voersaa-by’s , Voerså Butikshus og Østkystens Guld hjemmeside, på de selvsammes Facebook-sider, i Nyhedsmails og via en specifik mail til alle anpartshavere, der er noteret i ejerbogen og har bedt om skriftlig indkaldelse. Endvidere vil det fremgå af infoskærm i butikshuset.

Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen rettidigt i h.t. fristen fastsat af denne.

5.2 En anpartshaver, der ønsker at deltage i en generalforsamling, skal meddele det til selskabet senest tre dage før generalforsamlingen.

5.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.Valg af dirigent
2.Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning, samt godkendelse af dem begge.
3.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4.Valg af medlemmer til bestyrelsen
5.Valg af suppleanter
6.Valg af revisor
7.Indkomne forslag
8.Eventuelt

5.4 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling, afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter en skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1⁄4 af anpartshaverne.

I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at forlangendet om dets afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.

§ 6. Afstemninger

6.1 På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 2.500,- én stemme. Jfr. § 3.4. Ingen anpartshaver kan dog for anparter eller i henhold til skriftlig fuldmagt afgive mere end 200 stemmer. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles for en enkelt generalforsamling.

6.2 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under pkt.7, skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.3 Alle anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne og selskabets opløsning eller sammenslutning med andre selskaber kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital.

Hvis der på generalforsamlingen ikke er repræsenteret 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital, og forslaget har opnået såvel 2/3 af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede anpartskapital, kan forslaget vedtages på en ny

generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet af de afgivne stemmer uden hensyntagen til hvor stor en del af den stemmeberettigede anpartskapital, der er repræsenteret. En sådan ny generalforsamling skal indkaldes med sædvanlig varsel inden 14 dage efter den første generalforsamling.

§ 7. Protokol

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 8. Bestyrelse/ledelse

8.1 Selskabet ledes af en på generalforsamlingen for 2 år ad gangen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter. I lige år afgår 2 medlemmer af bestyrelsen samt en suppleant, og tilsvarende i ulige år.

Første gang i august 2020 – i forbindelse med den første generalforsamling omkring udvidelse af anpartskapitalen – bibeholder de 3 hidtidige medlemmer af bestyrelsen deres fortsatte medlemskab – og der vælges 2 nye supplerende medlemmer, samt 2 suppleanter.

8.2 Kandidater blandt anpartshaverne, der ønsker at opstille til valg til bestyrelsen, skal fremsende sit kandidatur til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingen, med angivelse af sit navn, adresse, telefonnummer og beskæftigelse. Herefter vil de enkelte kandidater blive præsenteret på Voerså Butikshus ApS hjemmeside www.butikshus.dk.

8.3 Såfremt lejeren eller en repræsentant for lejeren i Voerså Butikshus ApS ikke bliver valgt ind i bestyrelsen, får lejeren eller dennes repræsentant en supplerende plads i bestyrelsen med pligt og ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Pladsen gives for at opnå et tæt samarbejde mellem udlejer og lejer af Voerså Butikshus ApS. En supplerende plads giver ikke stemmeret i bestyrelsen.

8.4 Bestyrelsen konstituerer sig efter hver afholdt generalforsamling med valg af formand og næstformand samt kasserer.

§ 9. Direktion

9.1 Selskabets daglige ledelse består af en direktion på 2 medlemmer udvalgt blandt bestyrelsesmedlemmerne.

9.2 Direktionen varetager de normale rutiner omkring administrationen af selskabet, herunder ind-og udbetalinger, bogholderi og stillingtagen til almen vedligeholdelse, samt dialog med lejer.

9.3 Formanden for bestyrelsen kan ikke være medlem af direktionen.

Side 5

§ 10. Tegningsregler

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabet kan dog, hvis det ikke drejer sig om salg af fast ejendom, pantsætning eller optagelse af lån, tegnes af direktionen i forening med formanden eller næstformanden.

§ 11. Revision

11.1 Revisionen foretages af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
11.2 Ved stiftelsen af selskabet er revision af første regnskabsår fravalgt.
11.3 I forbindelse med kapitaludvidelsen har bestyrelsen tilvalgt revision, idet vurderes at selskabet fremadrettet vil have en balancesum på over kr. 4.0 mio. ligesom andre forhold, fordrer revisionspligt.

§ 12. Regnskab m.m.

12.1 Selskabets regnskabsår går fra 01.01 til 31.12. Første regnskabsår går fra stiftelsestidspunktet til 31.12.2020.
Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, herunder foretagelse af forsvarlige afskrivninger, alt således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet, alt i overensstemmelse med Selskabslovens og Årsregnskabslovens krav. Endvidere kontrolleres ejerbogens validitet.

12.2 Selskabet er momsregistreret.

§ 13. Elektronisk kommunikation

Selskabet og anpartshaverne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.
Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk. Kommunikation mellem selskab og anpartshavere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.

Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.
Kommunikation mellem selskab og anpartshavere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst overfor hinanden.

Oplysning om kravene til de anvendte systemer og fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation, kan fås ved henvendelse til selskabet.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den xx. August 2020