Tidsplan

Herunder kan tidsplan og forløb for projektet følges.
Grøn = Afsluttet opgave, Gul = Igangværende opgave, Rød = Afventer opstart

Herunder tidsplan for hele projektet – samt status på byggeriet

Status på projekt Min Købmand Voerså

Indledende projektarbejde, dialog, projektbeskrivelse, markedsundersøgelse, valg af placering for butik.03.12.2019 Præsentation af projekt, Borgermøde 1 – køb (tilkendegivelse) af anparter


09.02.2019 Borgermøde 2 – status på køb (tilkendegivelse) af anparter, det videre projektforløb


Anpartsselskabet Voerså Butikshus ApS stiftes, projektet bliver en realitet. Registrering af virksomhed, stiftelse af konti mm.

Maj 2020 Borgermøde 3 – Grundet samlingsforbud i Danmark er det ikke muligt at gennemføre Borgermøde 3 endnu, men projektet opdateres på Facebook i Grupperne “Østkystens Guld”, “Voerså”, “Min Købmand Voerså” samt på hjemmesiden www.butikshus.dk

Betaling fra sponsorer er igang. Der er åben for frivillig indbetaling af anparter og girekort udsendes til alle i oktober 2020. Alle anpartshavere registreres i elektronisk ejerbog iht. de lovpligtige krav, der forefindes herom.

Dialog med pengeinstitutter er igang, den endelige finansiering forventes at være på plads oktober/november 2020.

Købmanden til Min Købmand Voerså er fundet i samarbejde med Dagrofa. Gode referencer og en fin historik – vi glæder os!

Valg af leverandør til byggeriet. Der er allerede indhentet sammenlignelige tilbud på tilsvarende gennemførte byggeprojekter. Der arbejdes på at finde en løsning, som kan involvere flest mulige lokale håndværkere.

Åbning af butik. Oprindelig tidsplan for åbning af butik var December 2020, grundet Covid-19, samt længere behandlingstid og høringsperiode for ændring af lokalplan og omlægning fra landzone til byzone, kan butikken først slå dørene op i det første halvår af 2021.

Status på byggeri af Voerså butikshus

I forbindelse med byggeriet af Voerså butikshus, så vil der være nogle perioder/ventetid, f.eks. ved en høringsperiode eller tilsvarende – men derfor går byggeriet ikke i helt i stå, der vil blot blive foretaget andre opgaver i mellemtiden, som f.eks. fjernelse af jord og genopfyldning af sand. Det endelige byggeri, kan dog ikke påbegyndes før end tilladelsen til byggeriet er givet.

Valg af placering for butik – undersøgelse af jordforhold og muligheder for at gennemføre byggeri. Geotekniske undersøgelser, arkæologiske undersøgelser.

Ejerskab af 3 matrikler fra henholdsvis Nørregaard, Frederikshavn Kommune og Voerså Borgerforening. Sammenlægning af matrikler til en byggegrund.

Undersøgelse af vejforhold, beregning af trafik og kørselsretninger, herunder for lastbiler som leverer varer samt brændstof. Forhåndsgodkendelse af vejforhold fra Frederiskhavn Kommune

Plantegning og visualisering af byggeri. Indretning af butikken sker i samarbejde med Dagrofa og den kommende købmand


Fjernelse af øverste muldlag – dette er allerede sket på matriklen tilhørende Voerså Borgerforening samt på Matriklen tilhørende Nørregaard. Den resterende del vil også blive ryddet – jorden lægges som støjdæmpende jordvold mod naboejendom.

Ændring af lokalplan fra 2002, da området skal omlægges til byzone (erhverv). Derudover opmåling og afsætning på grund. Pris 60.000 kr.
Lokalplanen er godkendt, og sendt til endelig godkendelse i byrådet. Efterfølgende vil der være en 8 ugers høringsperiode.

Endelig godkendelse af byggetilladelse og høringsperiode


Tilslutning til Frederikshavn Forsyning (samt betaling af tilslutningsafgift på kr. 215.000 kr.) Nedlægning af dræn af KM Beton & Kloak. Forventet udført juni 2020

Opfyld af sand og etablering af sandpude. Der er lavet trykprøvning fra sand opgravet ved Voerså Havn, som bl.a. kan benyttes til formålet. Støbning af fundament og sokkel.

igangsættelse af byggeri af råhus, diverse tilslutninger mm. (startes hurtigst muligt, når alle tilladelser er på plads – og høringsperiode er overstået

Byggeri af P-areal, grønne områder omkring områdetByggeri af ladestationer til el-biler, samt tankanlæg. Der er allerede igangværende dialog med GoOn og andre leverandører omkring tankanlæg. Pris for byggeri af tankanlæg 700.000 ex moms kr.

Åbning af butik. Oprindelig tidsplan for åbning af butik var December 2020, grundet Covid-19, samt længere behandlingstid og høringsperiode for ændring af lokalplan og omlægning fra landzone til byzone, kan butikken først slå dørene op i det første halvår af 2021.